Pirmsskola izglītības iestāde

Amatas pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē darbojas 4 grupas, kuras apmeklē bērni no
1,5 līdz 7 gadu vecumam. Divas pirmsskolas grupas atrodas Ieriķos (Amatas pamatskolas ēkā Lielā iela
10, Ieriķi, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV-4139), divas Ģikšos (Kastaņu ielā 2, Ģikši, Amatas
pagasts, Cēsu novads, LV-4141). Pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskais darbs organizēts
pamatojoties uz licencētu pirmsskolas izglītības programmu. Izglītības programmas kods 010 11111.
Izglītības iestādes darba laiks no plkst. 7.00 līdz 19.00.

APSTIPRINĀTA 

ar Amatas pamatskolas

 direktora V. Nītiņa rīkojumu 

09.04.2020. Nr. 1-9/13

  

Kārtība Amatas pamatskolas pirmsskolas grupās COVID-19 pandēmijas laikā

 

 1. Amatas pamatskolā tiek nodrošinātas 2 pirmsskolas dežūrgrupas ( 1 grupa Ieriķos, 1 grupa Ģikšos, nakts grupa slēgta līdz 12. maijam).
 2. Dežūrgrupu darba laiks no 8.00 – 17.00.
 3. No rīta, kad bērnu/s atvedat uz dežūrgrupu, pēcpusdienā, kad nākat bērnam/iem pakaļ, dežūrgrupas ģērbtuvē neuzturās vairāk kā divu ģimeņu pārstāvji (vecāki ar bērniem).
 4. Katru dienu tiek parakstīta veidlapu par to, ka bērnam/iem, bērna/u vecākiem un  ģimenes locekļiem nav bijis kontakts ar Covid-19 inficētajiem un nav apmeklētas Covid – 19 skartās valstis un teritorijas.
 5. Līdz 2020. gada 12. maijam dežūgrupā optimālais bērnu skaits ne vairāk par 12 bērniem.
 6. Tā kā dežurgrupā bērnu skaits neliels, svarīgi, lai savlaicīgi sniedzat informāciju par bērna/u ierašanos vai neierašanos, tas saistīts ar ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu.
 7. Uz dežurgrupām tiek vesti veseli bērni, bez infekciju slimību pazīmēm, kas minēti 01.01. 2014. Ministru kabineta noteikumos Nr. 890 15.1
 8. Līdz 2020. gada 12. maijam ienākt Amatas pamatskolas pirmsskolas grupu teritorijā tikai atvedot vai aizvedot bērnu/us.
 9. Rotaļlaukumi līdz 2020. gada 12. maijam netiek izmantoti.

Amatas pamatskolas administrācija  

 

APSTIPRINĀTA 

ar Amatas pamatskolas

 direktora V. Nītiņa rīkojumu 

01.09.2020. Nr. 1-9/

 

Kārtība Amatas pamatskolas pirmsskolas grupās COVID-19 apstākļos

 1.  Amatas novada Amatas pamatskolas pirmsskolas grupas (turpmāk tekstā – ANAP PII) apmeklē praktiski veseli bērni (bez MK Nr. 890 minētajām infekcijas slimību pazīmēm). Vēlams katru rītu izmērīt bērnam temperatūru pirms vešanas uz ANAP PII.
 2. Ar 2020. gada 1. septembri Amatas pamatskolas pirmsskolas grupu audzēkņi tiks saņemti un nodoti vecākiem pie grupu ārdurvīm. Ja pēcpusdienā bērni sagaida vecākus rotaļājoties grupu rotaļlaukumā, tad bērna izņemšana no izglītības iestādes notiek operatīvi, neveidojot drūzmēšanos.
 3. Iestādes teritorijā ienāk un bērnu nodod iestādes darbiniekam viens no vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem. Ja gadījumā pie grupas ārdurvīm nav redzams norīkotais darbinieks, izmantot zvanu pogu.
 4. Ja kādam no ANAP PII audzēkņiem (jaunākā vecuma grupās) adaptācija norit sevišķi grūti, tad vienojoties ar pirmsskolas skolotāju par atsevišķu ierašanās laiku, lai neveidojas garderobē drūzmēšanās, vecāks vai likumiskais pārstāvis, ienākot bez akūtu elpceļu saslimšanas pazīmēm, veicot roku dezinfekciju, bērnu drīkst pavadīt līdz grupiņas ieejas durvīm.
 5. Ja vecākiem vai likumiskajam pārstāvim rodas vēlme un vajadzība pēc individuālas sarunas par bērna gaitām ANAP PII, tad nepieciešams sazināties ar konkrēto pirmsskolas pedagogu un vienoties par tikšanos klātienē atsevišķā telpā.
 6. Ar 2020. gada 1. septembri ANAP PII grupās netiek ienestas līdzi atnestas rotaļlietas.
 7. Ja tiek konstatēta bērna saslimšana iestādē, tad atbildīgais darbinieks (kurš konstatējis veselības izmaiņas) aizpilda veidlapu par konstatētajām veselības stāvokļa izmaiņām, sazinās ar vecākiem, vecāku pienākums ir rast iespēju atbraukt bērnam pakaļ un nogādāt mājās, sazināties ar ģimenes ārstu par turpmāko rīcību. Nepieciešamības gadījumā tiek izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība.
 8. Ja ANAP PII grupās rodas aizdomas  par COVID – 19 izplatību (akūtas elpceļu saslimšanas pazīmes: drudzis, klepus, elpas trūkums), tad rīcība ir sekojoša:

7.1. izolē bērnu atsevišķā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu pirms tam, klātbūtni;

7.2. sazinās ar bērna vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;

7.3. bērns tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.

 1. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk bērniem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Iestāde rīkojas atbilstoši Iestādes infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai, izolē bērnus, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, sazinās ar bērnu vecākiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk tekstā – SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.

 

Amatas pamatskolas administrācija 

Pirmsskolas skolotājas: Raita Eglīte, Laura Ziemiņa
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Līga Buža, Sarmīte Tulaidane

Pirmsskolas skolotājas: Inese Frīdmane, Sandra Odiņa
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Dace Enzeliņa

Pirmsskolas skolotājas: Kristīne Vijupe, Baiba Stāmere
Pirmsskolas skolotāju palīgi: Inga Bāliņa, Agrita Krastiņa

Pirmsskolas skolotājas: Laima Ostrovska, Gunita Miezīte
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Diāna Baļļa

Amatas pamatskolas pirmsskolas skolotāju un skolotāju palīgu saraksts

Vārds UzvārdsAmats
1.Raita Eglīte1. pirmsskolas “Cālēnu” grupas skolotāja
2.Laura Ziemiņa1. pirmsskolas “Cālēnu” grupas skolotāja
3.Līga Buža1. pirmsskolas “Cālēnu” grupas skolotāja palīgs
4.Sarmīte Tulaidane 1. pirmsskolas “Cālēnu” grupas skolotāja palīgs
5.Inese Frīdmane 2. pirmsskolas “Lācēnu” grupas skolotāja.
6.Sandra Odiņa2. pirmsskolas “Lācēnu” grupas skolotāja/logopēds
8.Dace Enzeliņa2. pirmsskolas “Lācēnu” grupas skolotāja palīgs
9.Kristīne Vijupe3. pirmsskolas “Rūķīšu” grupas skolotāja
10.Baiba Stāmere3, pirmsskolas grupas skolotāja
11.Inga Bāliņa3. pirmsskolas “Rūķīšu” grupas skolotāja palīgs
12.Agrita Krastiņa3. pirmsskolas “Rūķīšu” grupas skolotāja palīgs
13.Laima Ostrovska4. pirmsskolas “Sprīdīšu”grupas skolotāja./tautas deju pulciņa skolotāja
15.Diāna Baļļa4. pirmsskolas ”Sprīdīšu” grupas skolotāja palīgs
18.Kristīne Lāce - Helfriča pirmsskolas sporta skolotāja
19.Ieva Bernadeta Runcedirektora vietniece izglītības jomā (pirmsskola)
20.Gunita MiezītePirmsskolas skolotāja