Karjeras izglītība

Karjeras izglītība Amatas novada Amatas pamatskolā 2019./2020. m. g. apskats

 1. Izglītojamo piesaiste skolai:
 • informatīvas tikšanās ar pirmsskolas grupu vecākiem;
 • sadarbība ar Amatas novada domi;
 • interešu izglītības programmas;
 • skola īsteno pirmsskolas izglītības programmu –  darbojas 4 pirmsskolas izglītības grupas ( 2 Ieriķos,2 Ģikšos)
 1. Skola realizē Vispārējās pamatizglītības programmu un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Informācija par skolas darbību pieejama skolas mājas lapā: www.amataspamatskola.lv – dokumenti, kur atrodams skolas pašvērtējuma ziņojums.  Ziņojuma sadaļā 4.4.3.   – informācija par atbalstu izglītojamajiem karjeras izglītībā.
 1. Absolventu datu bāzi veidojam aptaujājot absolventus par tālākizglītību. Datus iesniedz konkrētas klases audzinātājs. Ir izveidotas tālākizglītības apkopojumu lapas, kur atzīmējam absolventu izvēlēto izglītības iestādi. Absolventi pēc Amatas pamatskolas beigšanas  mācības turpina Cēsu Valsts ģimnāzijā, Cēsu DA Valsts ģimnāzijā; Siguldas ģimnāzijā; Priekuļu Valsts tehnikumā, Cēsu Dizaina un tehnoloģiju vidusskolā, Valmieras tehnikumā, u.c.  Visi absolventi turpina vidusskolas posma vai profesijas apguves izglītību. Dokumentācija glabājas pie lietvedes. (Absolventu tālākizglītības uzskaite nav skolas  normatīvais dokuments).
 2. Karjeras izglītība integrēta – iekļauta klašu audzinātāju stundu programmās no 1.-9.klasei. Klašu stundu plānošanā klašu audzinātāji vadās un ievēro audzināšanas darbību reglamentējošos normatīvos aktus, t.sk.  VISC prioritāros  virzienus audzināšanas darbam; VISC paraugprogrammu- ar ieteicamajiem klases stundu tematiem karjeras izvēles tēmu īstenošanai,  Amatas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2037 ( www.amatasnovads.lv).
 3. Karjeras izglītības īstenošana notiek:
 • karjeras dienu ietvaros, kad skolā ciemojas gan atsevišķi absolventi, gan dažādu profesiju pārstāvji, piem. sākumskolas klasēs aktīvi iepazīstam vecāku profesijas;
 • Ēnu dienās skolēni ( 5.-7.kl.) interesenti apmeklē vecāku darbavietas, bet 7.-9. klašu skolēni ēno izvēlētajos uzņēmumos, birojos, u.c.
 • skolā darbojas skolēnu līdzpārvalde, kura pilda arī ekoskolas padomes funkcijas ( organizējam dežūras skolā, mācāmies organizēt un vadīt pasākumus)
 • skolā darbojas 7 interešu izglītības programmas: 2 tautisko deju kolektīvi- sākumskolai un pamatskolai, 2 mūzikas ansambļi- sākumskolai un pamatskolai, rokdarbu pulciņš 1.-4.kl. , datorika 1.-4.kl., vides domnīca 2.-6.kl., jaunsargi , 2 sporta pulciņi- sākumskolai un pamatskolai, SMU pamatskolai ( skolēnu mācību uzņēmums JAL programmas ietvaros). Programmas apmeklē 88 no 96 Amatas pamatskolas skolēniem.
 • Izzinošas ekskursijas klašu audzinātāji organizē gan uz lokālajiem uzņēmumiem, kurus patiesi varam uzskatīt par labiem sadarbības partneriem, Ieriķos, piem., “Dores”, gan uz zemnieku saimniecībām Amatas novadā; atkritumu apsaimniekošanas poligonu “Daibe”. Visi klašu kolektīvi ir apmeklējuši Cēsu ugunsdzēsēju depo un Instruktoru skolu, Priekuļu Selekcijas un izmēģinājumu staciju, Kārļu zivjaudzētava, Āraišu siltumnīcas u.c.
 • Plānojam un kvalitatīvi izmantojam projekta ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura darbību saskaņojam ar novada karjeras konsultanti Mariannu Rozīti. Šī projekta ietvaros skolā notikušas nodarbības – meistarklases 1.-9. klašu skolēniem kopā ar profesionālu karjeras konsultantu, 2019. gada rudenī skolā viesojās kokapstrādes meistari, iepriekšējā mācību gadā profesiju noslēpumus iepazinām reāli darbojošās sukāžu, čipsu, marmelāžu ražotnēs.
 1. Karjeras izglītības īstenošana mācību procesā, piem.:
 • svešvalodu stundās, kur ir atsevišķi temati: “Profesijas” – 7.- 9.klasēs;
 • dabas zinību stundās 3., 6.kl.- pētnieciskie darbi ļauj iepazīt zinātnieku un pētnieku darbu. Katru gadu sākumskolas skolēniem notiek mazās konferencītes ”Mazs cinītis..” kurās 7 apvienoto novadu skolu skolēni prezentē savu veikumu pētniecībā;
 • sociālo zinību stundās un klases stundās no 1.- 9.klasei skolotāji nodrošina pieeju NIID.lv testiem, spēlē un izzina karjeras iespējas digitālajā vidē.
 1. Skolā ir 2 informatīvi karjeras stendi, kuri izvietoti skolas gaiteņos. Karjeras konsultantu telefoni un informatīvi materiāli  ir pie 7.-9. klašu audzinātājiem; iespējams izmantot arī skolas bibliotēku.
 1. Klašu vecāku sapulces:
 • klase 2019. gada 20.oktobris – protokola Nr. 2. ( izskatīts-runāts jautājums par karjeras iespējām reģionā, par interešu izglītības programmu piedāvājumu personības  izaugsmes nodrošināšanai);
 • klase 2019. gada 19. oktobris –  protokola Nr. 1. ( vecāku aptauja – saruna par 9. klases skolēnu tālākizglītības iecerēm pēc 9.klases) ; 2020. gada 10. marts – protokola Nr.3. ( par izvēlētajām izglītības iestādēm, atvērto durvju dienu apmeklējumiem);
 • klase 2019. gada 13. novembris – protokola Nr. 2. ( par profesijām ģimenē un  šodien interesantām profesijām, arī par sekmju, prasmju rādītājiem, kas nepieciešami, lai apgūtu izvēlēto profesiju.
 • klase 2020. gada 9. janvāris – protokola Nr.3. ( par sapņu profesijām;  vecāku profesiju prezentācijas; mazās meistarklases kopā ar vecākiem).
 • Vecāku informēšana un saziņa notiek caur/ar mācību sociālo tīku –   lv žurnālu un informatīvām izdrukām, kuras tiek: 1.-6. klasēs  ielīmētas  Amatas pamatskolas dienasgrāmatās, bet 7.-9. klasēs Amatas pamatskolas plānotājos.
 1. Informācija par notikušajiem karjeras izglītības pasākumiem tiek publiskota Amatas pamatskolas facebook vietnē.
Informatīvs karjeras stends
Informatīvs karjeras stends

Informāciju sagatavoja skolotāja- ārpusstundu darba organizatore Aija Pundure, t. 26672595