Par skolu

                       Amatas pamatskola ir Amatas novada vispārizglītojoša izglītības iestāde, kura organizē un īsteno izglītības procesu. Iestādē izglītojamajiem nodrošina vispusīgas iespējas apgūt izglītības programmas 1. – 9. klasei ar mērķi sagatavot izglītojamos tālākās izglītības vajadzībām, nodrošinot pozitīvu izglītības vidi, ņemot vērā katra izglītojamā spējas un intereses.

                        Iestāde savas pastāvēšanas vēstures sākumu saista ar Spāres – Doles 1. pakāpes pamatskolu, kura darbu uzsākusi 1871. gada rudenī. Mācību darbs norisinās bez pārtraukuma. Iestādei vairākkārt mainīts nosaukums un 1992. gadā tiek nosaukta par Amatas pamatskolu. 2009. gadā notiek Amatas pamatskolas reorganizācija – tiek pievienota Ieriķu pamatskolas ēka. Turpmāk mācības norit divās vietās – Amatas vēsturiskajā ēkā un Ieriķos. Pēc reorganizācijas, no 2015. gada novembra Amatas pamatskolas darbojas Ieriķos, Lielajā ielā 10. No 2016. gadajanvāra skolai pievieno pirmsskolas izglītības grupas: Ieriķos 2 grupas un Ģikšos 2 grupas. Vienā no izglītības iestādes vēsturiskās ēkas telpām iekārtots rakstnieces Melānijas Vanagas muzejs. Muzejs tiek izmantots mācību un audzināšanas darbā.

                      Amatas pamatskola turpina 2002.gadā uzsākto darbību Ekoskolu programmā un iesaista izglītojamos, pedagogus un sabiedrību vides aizsardzībā un vides izglītībā. Zaļā domāšana tiek realizēta mācību procesā, audzināšanas darbā, sabiedriskajās aktivitātēs: atkritumu šķirošanā, apkārtnes sakopšanā, resursu taupīšanā, kā arī prasmē labi pavadīt laiku dabā. Izglītības iestāde piedāvā mūsdienīgu, daudzveidīgu mācību procesu, stundas notiek gan iestādes telpās, gan brīvā dabā – Zaļajā laukumā, muzejā, darbs pie projektiem māca strādāt komandā, kas attīsta sociālās prasmes, bez tam klasē apgūto teoriju skolēni pārbauda praksē.
Izglītības iestādi no 2018. gada septembra vada skolas direktors Valdis Nītiņš.Iestādei ir savs logo, karogs, skolas forma, mājas lapa: http://www.amataspamatskola.lv/