EKO izglītība

Par Amatas pamatskolu – Ekoskolu

Ekoskolas statuss skolai ir no 2002./2003. mācību gada. Pirmā skolas vides aktīvistu padome dibināta 2002. gada 20. jūnijā. Tās koordinatore – Amatas pamatskolas direktore Aleksandra Freivalde. Bijām 2. Ekoskola Latvijā, pirmie bija Rendas pamatskola, tad Apšuciema pamatskola.

Ekoskolu programmā piedalīties nolēmām tādēļ, ka bija iespēja daudzveidīgot mācību procesu. Skolas statuss sabiedrībai dara zināmu, ka šī skola ar savu ikdienas darbu jau apliecinājusi prasmi audzēkņos veidot izpratni par vides saudzēšanas nozīmi, rosina domāt un darboties, lai saprastu, kā jādzīvo, lai cilvēce pastāvētu vēl daudzus gadus.

Skolas ikdienas dzīve, mācību process īpaši ne ar ko neatšķiras no citu Latvija vispārizglītojošo skolu darba. Būšana, darbošanās Eko skolu programmā piedāvā un nodrošina lielisku iespēju pilnveidoties, domāt un darīt nedaudz citādāk, zaļāk. Skolā ir izstrādāta Vides zinību programma, kura paredz vides jautājumu integrēšanu visos mācību priekšmetos. Pie skolas ir plašs augļu un ogulāju dārzs. Zaļajā mācību klasē – laukumā audzējam garšaugus, tējas. Skolas absolventi skolas teritorijā stāda cidonijas.

Ekoskolas darbos piedalās visi 86 skolēni un visi 15 skolotāji, pieaicinot gan vecākus, gan sadarbojoties ar Amatas pagasta Pirmsskolas izglītības iestādi „Kastanītis”. Laba sadarbība izveidojusies ar Vidzemes ZAAO, kura darbiniece vides izglītības jomā Ieva Veģere palīdz gan ar padomu, gan praktiski. Sadarbība ar ZAAO notiek jau 12 gadus.

Šogad esam iecerējuši paplašināt garšaugu dobi, turpināt skolas ābeļdārza iekopšanu, labiekārtot skrejceļu skolas sporta laukumā.

Skolām, kas gatavojas kļūt par Ekoskolu iesakām, noteikti piedalīties, jo tā ir pieredze, aizraujošāks mācību process, jauni domubiedr citās skolās gan Latvijā, gan Eiropā.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet  šī programma neaprobežojas tikai  ar vides pārvāldību skolā ,jo tā  veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Ekoskolu programmas simbols, atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes pamatcēloņiem ir stimula sistēma skolām par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva.

Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 46 000 skolas visā pasaulē, Latvijā tās ir 170 izglītības iestādes, sākot no PII līdz par augstskolām. Sevišķi jāuzsver, ka šī programma nekonkurē ar citām vides izglītības iniciatīvām, bet rada ietvaru koordinētam un sekmīgam ilgtermiņa darbam ar vides izglītības jautājumiem skolās.

Ekoskolas ir atvērta un demokrātiska programma, kas sniedz iespēju skolniekiem veidot un īstenot aktīvu attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās.

PROGRAMMA DARBOJAS

Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem.
Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot vadlīnijām par nepieciešamajiem 7 elementiem Ekoskolu programmā. Šie elementi ir:

 • Eko-padome
 • Skolas Vides pārskats
 • Skolas Vides rīcības plāns
 • Pārraudzība un izvērtēšana
 • Sasaiste ar mācību procesu
 • Skolas un sabiedrības iesaistīšana
 • Vides kodekss

Otrs Ekoskolu programmas būtisks pamats ir koncentrēts darbs ar aktuālu vides tematiku jeb darbs Ekoskolu tematiskajās grupās. Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai skolai ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā un problēmu risinājumu meklējumos iesaistīt iespējami plašāku skolas un sabiedrības daļu. Latvijā skolas katru gadu var izvēlēties savu galveno tēmu. Šobrīd Latvijā ekoskolas var izvēlēties šādas tēmas:

 • Atkritumi
 • Enerģija
 • Ūdens
 • Transports
 • Veselīgs dzīvesveids
 • Skolas apkārtne
 • Klimata izmaiņas
 • Meži

Ekoskolu programmmas ietvaros VIF šobrīd īsteno arī vairākas vides izglītības aktivitātes un kampaņas, kā piemēram, Ekoskolu vasaras forumus un Globālo Rīcības dienu.

EKOSKOLU ZAĻAIS KAROGS

Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu ,ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē.

EKOSKOLU GLOBĀLĀ RĪCĪBAS DIENA

Tā ir starptautiska iniciatīva, kurā ik gadu piedalās vairāk kā desmit miljoni skolēni visā pasaulē organizējot pasākumus, kuros jaunieši aktualizē jautājumus par videi draudzīgu dzīvesveidu, kā arī iesaista pasākumos sabiedrību. Ierasts, ka Rīcības dienas notiek novembrī.
Plašāka informācija – šeit
Globālajai rīcības dienai Ekoskolas var reģistrēties starptautiskajā mājaslapā: www.eco-schools.org/wda/how-to/register-for-wda/.
Plašāka informācija pieejama: www.eco-schools.org/wda